diskuze.vodarenstvi.com facebook

Vyhledávání:Privatizace VAK HK 2005

 • 2005 - A JE TO
 • Veolia mohla dělat cokoliv, ale do pozice provozovatele vodárenské infrastruktury na Královéhradecku by se nedostala bez spolupráce členů Vaku HK a zástupců města Hradec Králové. Veolia svůj podnikatelský záměr ovládnout monopol provozování uskutečnila v roce 2005. Výsledky a důsledky privatizace provozování pro spotřebitele na hradecku, pro Vak HK i jeho akcionáře, jsou dnes dohledatelné, proto lze zjistit a ověřit, zda a jak byla privatizace jediné zisky tvořící části VAKu HK (tj. provozování) pro všechny výhodná. Spotřebitelů se týkají ceny vodného a stočného. Vaku HK se týkají především dotace z EU a peníze na investice nad rámec odpisů, (odpisy měl Vak k dispozici i bez Veolie. Vak je sám tvořil a dál tvoří vlastními investicemi). Akcionářů VaKu HK se týká ziskovost Vaku HK, návratnost realizovaných investic a tudíž dividendy. Vývoj na Hradecku se týká ovšem i celé České republiky, neboť dotace z EU nepřichází a místo toho přichází tlak lobbistů a politiků (vesměs jsou to stejní lidé, kteří privatizovali Vaky) na financování těchto "modelů" tentokrát z rozpočtu České republiky. Hrozí, že Česká republika bude ze svého rozpočtu sanovat prázdné vodárenské slupky, které vznikly z okresních vodáren poté co v nich byl zaveden provoztní model a na prodeji vody vydělává nadnárodní koncern. Vodárny přitom stát předal bezúplatně městům, které je privatizovaly protože to je údájně výhodné (Praha je důkazem, že vodárny byly dobře prodejné). Soukromý subjekt mezi tím vydělává a čeká, kdo mu postaví nebo zrenovuje další infrastrukturu. STRATEGICKÝ PARTNER je pouhý provozovatel a ne vlastník infrastruktury. V tom je genialita, ale i zrůdnost provozního modelu, tedy privatizace pouze provozní (ziskové) a ne infrastrukturní  (nákladové) části městských vodáren.
 • 11.1.05 Rada MHK bere na vědomí informaci o průběhu poptávkového řízení a ukládá Divíškovi předložit informaci zastupitelům města dne 25.1.05
 • 11.1.05 Předseda představenstva společnosti VaK HK Z.Kouba, písemně oslovil větší akcionáře (města a obce) s požadavkem na zařazení problematiky poptávkového řízení na pořad jednání jejich zastupitelstev. Jako podklad pro jednání je poskytnuta smluvní dokumentace. Konečná verze smluvní dokumentace spolu s dokumentem Analýza vstupu strategického partnera do VaK HK přislíbena zastupitelstvům na počátku února 2005.
 • Pozn. Představenstvo Vak HK, jednající ve shodě s Veolií, chce znát stanovisko oslovených akcionářů před valnou hromadou, aby  vědělo kolik hlasů schází pro schválení provozního modelu? S touto informací následně pracuje.  Objíždí, vysvětluje a nabízí např. přednostní investice, pokud bude provzní model schválen?
 • 26.1.05 Schvaluje Vláda České republiky usnesením č. 98 zrušení FNM. Dnem zrušení FNM zanikají zvláštní práva spojená s výkonem hlasovacího práva spojeného s akciemi.
 • 28.1.2005 Představenstvo a DR společnosti VaK HK schválilo konečnou verzi smluvní dokumentace a schválilo Akcionářskou dohodu mezi Vak HK a Veolií.
 • Smlouva o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury
 • Smlouvu o prodeji části podniku
 • Smlouva o budoucí koupě akcií
 • Smlouva o převodu cenných papírů
 • Dohoda o výkonu akcionářského práva
 • Akcionářská dohoda
 • 31.1.05 Starosta Blešna předkládá svůj náhled na proces privatizace Vaku HK. Ředitel Kouba na dotaz jaké investice je třeba do soustavy Vak HK odpověděl, že nepočítají s tím, že by strategický partner vnesl do společnosti finanční prostředky. Toto se údajně nikde v ČR nestalo, ale přínos strategického partnera vidí v efektivním řízení, nižších cenách za materiály díky velkým odběrům, lepšímu přístupu k dotacím a půjčkám z EU a v neposlední řadě k získání zdrojů vody. V této souvislosti bylo vysvětleno, že majitel nebo nájemce zdrojů vody by mohl dramaticky zvyšovat cenu vody, což by mělo samozřejmě dopad na odběratele.
 • Dokument se vůbec nezabývá srovnáním vybrané nejvýhodnější(?) nabídky se současným stavem....
 • Jednostranné informace provázejí celý proces a to i přes ujišťování zástupců města Hradec Králové a VAKz o opaku...
 • Proč byla KHP založena, když podle všech tvrzení se zatím posuzuje pouze možnost vstupu strategického partnera?...
 • Nájemné kryje účetní odpisy a to nic neřeší. Tyto zdroje byl povinen vytvářet při své činnosti i Vak. ...
 • Měli bychom prosadit vypracování oponentního posudku....
 • Názor. Zde je důkaz o šílenosti tohoto modelu. Představenstvo Vaku HK DOBŘE VĚDĚLO, že nepřichází strategický INVESTOR a INVESTICE zůstanou na Vaku HK, městech a obcích. Přesto navrhlo a prosazovalo model, kterým VAK HK z pozice osoby kontrolující a určující výši i rozdělení zisku z provozování ze 100% "vleze" do systému, kdy bude na desetiletí mít 34% zisku a dál financovat 100% investic. Z pohledu Veolie je to geniální, má 66% zisku a financuje 0% investice a o tom, zda zisk rozdělí nebo nerozdělí rozhoduje ze 100%, protože má majoritu v provozní společnosti. Proč představenstvo Vaku HK nenavrhlo model "34 % zisku a investic Vak HK a 66% zisku a investic Veolia" nebo naopak?
 • 14.2.05 Materiál nazvaný Poptávkové řízení na vstup strategického partnera do společnosti VaK HK obsahující přehled ekonomických ukazatelů, návrh budoucího rozdělení dividend.
 • 24.2.05 Představenstvo Vak HK v tisku informuje akcionáře Vaku HK, že probíhá poptávkové řízení na vstup strategického partnera do Vak HK.
 • Pozn. Dva roky poté, co 16.12.03 zastupitelstvo města Hradec Králové schválilo záměr vypsat výběrové řízení na “Spolupráci a vstup strategického partnera do společnosti VAK HK“ a kdy dne 15.3.04 Vak HK zasílá zahraničním koncernům dopis a vyzývá je, aby předložili nabídky na spolupráci a vstup strategického partnera do Vaku HK se jiní akcionáři dozví, že můžou dostat informace.
 • 25.2.05 MZE Upozorňuje ministra zemědělství na to, že hrozí zánik akcií se zvláštními právy a že je žádoucí zlaté akcie zachovat alespoň do konce přechodného období a to v souvislosti s trvalými tlaky na oslabení regulačních prvků v novele zákona o vodovodech a kanalizacích.
 • 25.2.05 Neoficiální setkání vybraných akcionářů v Novém Bydžově, na kterém člen představenstva VaK HK údajně distribuoval informace a materiály týkající se poptávkového řízení (mj. materiál nazvaný Poptávkové řízení na vstup strategického partnera do společnosti VaK HK ze dne 14.2.05 obsahující přehled ekonomických ukazatelů, návrh budoucího rozdělení dividend apod.).
 • 1.3.05 Obce Hořiněves, Všestary, Čistěves, Neděliště a Máslojedy a 5 starostů za Svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866, žádají představenstvo Vaku HK, aby zpracovalo analýzu, která by zobrazovala výhled, jak bude Vak HK hospodařit bez partnera i s partnerem. Je třeba mít zpracovanou objektivní analýzu, kde by měly být zobrazeny i zápory a nevýhody navrhovaného modelu.
 • 3.3.05 Předává představenstvo materiály k poptávkovému řízení akcionářům. 
 • Pozn. Je zde graf slibovaného vývoje ceny vodného a stočného a zde je realita po zavedení provozního modelu..
 • 22.3.05 Zastupitelstvo města HK schválilo obsah předložené smluvní dokumentace (Smlouva o prodeji části podniku, Smlouva o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury, Akcionářská dohoda, Smlouva o budoucí smlouvě o koupi akcií, Smlouva o převodu cenných papíru, Dohoda o výkonu hlasovacích práv akcionáře) a uložilo zástupcům města hlasovat pro schválení této dokumentace v orgánech společnosti VaK HK.
 • 29.3.05 Zasílá představenstvo městu Chlumec nad Cidlinou informaci, že akcie Vaku HK budou mít po zavedení provozního modelu hodnotu 306 Kč/akcii, zatímco bez něho mají hodnotu 105 Kč/akcii. Jsou k tomu znalecké posudky.
 • Pozn. V době, kdy představenstvo toto zaslalo městu Chlumec, znalec tvrdil, že dle jeho ocenění je tržní cena akcie Vaku HK před zavedením provozního modelu 105 Kč/akcii. Trh ovšem toto  "tržní ocenění znalce" neakceptoval a 6 měsíční průměrná tržní cena obchodování akcií nerozděleného Vaku HK na RMS, dle Střediska cenných papírů činila 362 Kč/akcii. Pokud hodnota akcií byla po zavedení provozního modelu skutečně 306 Kč/akcii a tržní hodnota předtím byla 362 Kč/akcii, potom každý akcionář po zavedení provozního modelu prodělá okamžitě 56 Kč/akcii. Celkem bylo emitováno 1.421.162 Ks akcií. V tom případě akcionáři Vaku HK prodělali ihned po realizaci provozního modelu ve Vaku HK 79.585.072 Kč.  
 • Názor. Kdyby byly akcie Vak HK volně obchodvány na burze nebo RMS, jejich cena by dosáhla úrovně ceny akcií Severomoravských vodovodů a kanalizací, a.s., tj. přes 1000 Kč/akcii.
 • 30.3.05 RMS na základě doručené informace o vyhotovení znaleckých posudků (viz níže) vydal rozhodnutí o předběžném opatření, kterým pozastavil od 15:15 hodin dne 30.3.2005 obchodování s akciemi společnosti VaK HK. Důvodem byla obava, že další obchodování s uvedenými akciemi by mohlo vést k poškození investorů (doručená informace nebyla podle vyjádření RMS veřejně známou).
 • 31.3.05 RMS dospěl k závěru, že informace o vyhotovení znaleckých posudků se již dostatečně rozšířila a s účinností od 1.4.2005 obnovil obchodování s akciemi společnosti.
 • 31.3.05 uveřejněna informace, že představenstvo společnosti rozhodlo o vyhotovení znaleckých posudků pro účely stanovení hodnoty akcií společnosti VaK HK před a po vstupu strategického partnera
 • 1.4.2005 Představenstvo a DR společnosti VaK na společném zasedání budou rozhodovat o svolání valné hromady, která bude rozhodovat o vstupu strategického partnera do společnosti VaK HK.
 • 26.4.05 Znalec Šmída Znalecký posudek – zpráva o přezkoumání návhru smlouvy o prodeji části podniku VaK HK pro KHP.
 • Pozn. Tentýž znalec oceňoval Vodárny Kladno-Mělník, které byly prodány ze ztrátou 110 mil.Kč. Posouzením obsahu obou jeho posudků lze vysledovat co všechno a jak lze znalecky zdůvodnit, viz. posudek pro VKM a posudek pro VAK HK.
 • 1.6.05 pracovní schůzka Třebechovice – informace k vstupu strategického partnera do VAK HK - Hosté S.Máslo(Vak HK) a J.Hanzl(Veolia).
 • 13.6.05 Podává město HK žalobu na poslankyni Orgoníkovou, aby se zdržela neoprávněných zásahů do dobré pověsti právnické osoby.
 • Pozn. Město H.Králové s žalobou neuspělo.
 • 16.3.05 Otevřený dopis občanského sdružení „Občané za region Novobydžovska“ akcionářům Vaku H.Králové.
 • 22.6.05 Valná hromada VAK HK schvalující provozní model a tím prodej Provozní části podniku Vaku HK Veolii a uzavření Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury s Veolií.
 • 11.5.05 Smlouva o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury
 • 11.5.05 Smlouvu o prodeji části podniku
 • Zpráva Dozorčí rady o nájmu a provozování z 9.5.05
 • Zpráva Dozorčí rady o prodeji části podniku z 9.5.05
 • Zpráva Představenstva o prodeji části podniku z 9.5.05
 • Zpráva Představenstva o nájmu a provozování z 9.5.05
 • pozn. V závěru Zprávy Představenstva o nájmu se akcionářům tvrdí, že návrh Smlouvy o nájmu respektuje příslušná ustanovení platných právních předpisů České republiky a Evropské unie a právní důsledky uzavření Smlouvy o nájmu nejsou s nimi v rozporu. Tato tvrzení nejsou nejspíš pravdivá, protože Evropská komise konstatovala, že financování z fondů EU u projektů, kde platnost kontraktů mezi vlastníkem a provozovatelem je delší než do konce roku 2022 není možné. Ve vztahu ke všem stávajícím provozním smlouvám spadajících do kategorie oddílný model provozování, tzn. i Vak HK, nebude poskytována žádná finanční podpora Společenství na obnovu nebo rozšíření vodárenské infrastruktury, která je předmětem těchto smluvních vztahů, pokud smlouva:

  (i) nebude zahrnovat adekvátní ustanovení k výkonovým parametrům, monitoringu a sankcím, dle pravidel a principů práva ES a nejlepší mezinárodní praxe; a

  (ii) tarif nebude stanovován tak, aby byla podporována kvalita služeb poskytovaných spotřebitelům a současně došlo k zajištění dlouhodobé udržitelnosti infrastruktury; přitom se zohlední smluvní závazky a přiměřený ekonomický zisk provozovatele.

 • Pozn. Valnou hromadu není třeba rozebírat, neboť municipální akcionáři byli předem pověřeni hlasovat zastupitelstvem PRO provozní model. Valná hromada VaKu HK a informace na ní sdělované byly pouhou formalitou. Důsledky, které rozhodnutí této valné hromady mělo pro Vak HK dokládají níže uvedené dokumenty.
 • Vak HK přichází o možnost získat dotace z EU http://www.vodarenstvi.com/prijatelnost-pro-opzp.php

 • V+S se nevyvíjí dle růstu míry inflace jako se slibovalo.  Zde je realita doplněna do tabulky předložené představenstvem, je sice zachycena s DPH, ale počítá se JEN Z PEVNOU ČÁSTKOU DVOUSLOŽKOVÉ CENY VODY.

 • Ing.František Barták, člověk působící v orgánech mimo jiné  ONDEA, VEOLIE a Moravské vodárenské se stává členem představenstva a ředitelem Vaku HK a naopak lidé z Vaku HK a města H.Králové se stávají členy orgánů KHP nebo její zaměstnanci. Výpisy z obchodního rejstříku a .

 • Zisky tvořené provozováním končí u Veolie.O výplatě dividend rozhodně výhradně Veolia, která má v provozní společnosti 66% podíl. Výroční zprávy KHP 2005, 2006, 2007, 2008

 • 30.9.05 Rozhodnutí Komise pro cenné papíry ve věci Vak HK, které nenabylo právní moci, protože se Vak HK odvolal. Za spáchání správních deliktů měla být Vaku HK uložena správní pokuty 1 mil.Kč. Právní moci nabylo až Rozhodnutí prezídia KCP 24.3.06, které konstatovalo porušení zákona a stanovilo pokutu na 700.000 Kč.

 • Pozn. Jednání představenstva Vaku HK "ocenila" KCP pokutou 700.000 Kč, kterou zaplatil VAK HK a tedy její akcionáři.


! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! Stránky mají informativní charakter. Data pro jejich vytvoření nebyla ověřována a neručíme za jejich úplnost a pravdivost. Za názory diskutujících není zodpovědný provozovatel, ale samotný diskutující.

další ankety


Porovnání zisků

Olomouc, Zlín, Prostějov - Veolia
Olomouc, Zlín, Prostějov - Veolia
Kladno - Veolia
Kladno - Veolia
Plzeň - Veolia
Plzeň - Veolia
Hradec - Veolia
Hradec - Veolia
Praha - Veolia
Praha - Veolia

ČR - Veolia
ČR - Veolia
Graf srovnává zisky jen těch společností koncernu Veolia, které působí u vodáren z regionů Olomouc, Zlín, Prostějov, Kladno, Plzeň, Hradec Králové a Praha.

Jak se obchoduje s vodou?
zakoupit film