diskuze.vodarenstvi.com facebook

Vyhledávání:Privatizace VKM 2004

 • Firmy zapojené do procesu privatizace VKM 

 • VKM, Česká infrastrukturní, Středočeská infrastrukturní a Water Networks
 • Středočeská vodárenská, alias Středočeské vodárny
 • Advokátní kancelář Dáňa, Pergl a Partneři 
  www.akdpp.cz/pages/cz/tym_jan_dana.aspx
 • Vivendi water ČR, alias Veolia water ČR a  Česká spořitelna
 • CTSE, alias Veolia VODA, a.s.
 • Složení orgánů VKM v roce 2004

 • Jak dokládá Výroční zpráva VKM, lidé v orgánech VKM se poměrně hodně měnili, ale v rozhodujících momentech privatizace měla Veolia v orgánech VKM vždy své lidi. 
 •  
 •   Šverma  Barták       Volf        Čech
 • zástupci Veolie v orgánech VKM 

 • Ing.Josef Šverma , do 28.4.04

 • Dr.Ing.Pavel Chudoba, od 28.4.04 do 16.9.04

 • Ing.Ondřej Beneš, od 28.4.04 do 39.11.04

 • Ing.František Barák, od 28.4.04

 • Politici ve vedení VKM

 • Milan Volf -bývalý primátor města Kladna  

 • Dan Jiránek- primátor města Kladna

 • Antonín Kajgr - zastupitel města Kladna

 • Mgr.Miroslav Neumann - starosta Mělníku, od 24.11.04

 • RNDr.Svatopluk Čech - zastupitel Mělníku, do 24.11.04

 • František Kyllar - zastupitel města Kralup nad Vltavou
 • Miroslav Lid - starosta Neratovic, od 28.4.04  - Volba pro město
 • Miroslav Baloun - zastupitel Všetat, od 28.4.04 -  Č.PRAVICE
 • Pavel Rynt - starosta města Kralupy nad Vltavou - KAN

Průběh privatizace VKM v roce 2004

 • 17.2.04 ZM Mělníku  bere na vědomí předložené informace o provozovatelském modelu uspořádání VKM od firmy VEOLIA a ukládá starostovi, aby do příštího jednání ZM předložil informaci o plánu provádění investic v kanalizaci.
 • Pozn. Firma VEOLIA informuje jednoho z největších akcionářů VKM o provozovatelském modelu uspořádání VKM ! Rozhodují o VKM města a obce nebo pouze berou na vědomí co jim VEOLIA předkládá ohledně uspořádání VKM?
 • 15.3.04 Zastupitelstvo obce Všetaty pověřuje M.Balouna jako svého zástupce na valné hromady VKM v roce 2004.
 • 25.3.04 Seznam akcionářů VKM s akciemi na jméno. Představenstvem VKM presentovaný stav akcionářů VKM.
 • Pozn.  Existuje zásadní rozpor v obsahu tohoto seznamu a v materiálu, který zaslala VEOLIA městu Kralupy nad Vltavou. Zde VEOLIA presentuje, že odkoupila akcie od města Kladna a dalších 50 měst a obcí a presentuje se jako majoritní akcionář VKM, který drží práva k 60-ti% akcií VKM.
 • 8.4.04 Zastupitelstvo obce Zlosyň schvaluje trvalé zastupování obce na valných hromadách a jednáních s VKM pana V.Homolku a M.Lida.
 • 15.4.04 ZM Kladnabere na vědomí rezignaci Milana Volfa (ODS) na funkci primátora města Kladna a člena Rady města Kladna k datu 6. 4. 2004 a deleguje p. Antonína Kajgra (ODS), jako zástupce Města Kladna na řádnou valnou hromadu společnosti VKM, která se bude konat dne 28. 4. 2004. Zástupce Města Kladna je oprávněn na této valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněno Město, jako akcionář společnosti, zejména účastnit se valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících, se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu.
 • 21.4.04 Zastupitelstvo Neratovic deleguje p. M.Lida a jeho zástupce M.Nováka k zastupování města Neratovice na valných hromadách společnosti VKM, která se bude konat v roce 2004.
 • 23.4.04 Za čistotu vody asi připlatí spotřebitel. Ne všude však dnes mají obce majetek pod kontrolou. "Problém je u takzvaných smíšených společností, to jsou ty, které majetek vodovodů a kanalizací vlastní a zároveň provozují. V některých již získaly rozhodující podíly soukromé společnosti. Takové obce zřejmě na dotace nedosáhnou," vysvětluje Rosický. Týká se to například Severomoravských vodovodů a kanalizací, Vodárny Kladno-Mělník, Vodárny Beroun, Vodovody a kanalizace Zlín, Vodárny v Hradci Králové, Pardubicích či Chrudimi. Jedno je dnes už jisté - pokud nezískáme peníze z unie, budou muset vše zaplatit spotřebitelé v ceně vody.
 • Pozn. Zajímavý postřeh předního zaměstnance koncernu VEOLIA, který nejspíš sám předkládá důkaz, že společnost VKM přišla jednáním České spořitelny a za ní stojící Veolie a jednáním zastupitelů měst Kladna, Mělníku a dalších o možnost získat dotace z EU.
 • 28.4.04 valná hromada Svazku měst a obcí v Kralupech nad Vltavou.
 • 28.4.04 Pozvánka na valnou hromadu VKM. Na programu valné hromady je účetní závěrka za rok 2003 a schválení Smlouvy o prodeji části podniku a schválení Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury. Zisk VKM za rok 2003 dosáhl 13,390 mil.Kč. V roce 2002 dosáhl zisk VKM 12,604 mil.Kč
 • Pozn. Z účetní závěrky za jednotlivá střediska plyne, že provozní středisko VKM vytvořilo v roce 2003 zisk 302 mil.Kč a majetkové středisko VKM dosáhlo ztráty -288mi.Kč. VKM vytvořil celkový zisk 14 mil.Kč. Na valné hromadě VKM má být projednán prodej provozního střediska za 167 mil.Kč!
 • 28.4.04 Zápis z valné hromady VKM. Provozní model s Veolií nebyl projednáván, ačkoliv byl na programu vlané hromady. Došlo "jen" k navolení zástupců vedení „Svazu měst a obcí VKM“ do orgánů VKM a ke změně lidí z Veolie v orgánech VKM. Přichází P.Rynt, M.Baloun, M. Lid a A.Donner. Odchází lidé z Veolie J.Šverma,P.Svoboda a přichází jiní lidé z Veolie, P.Chudoba, O.Beneš a T.Paclík. Návrhy na změny členů orgánů předkládá JUDr.Kotrla, viz.presenční listina. 
 • Pozn. 15.4.04 delegovalo město Kladno na valnou hromadu p. Antonína Kajgra. Ten na valné hromadě, jak ukazuje presenční listina  za město Kladno hlasoval pouze s 10 akciemi. S dalšími akciemi VKM v majetku města Kladna v  počtu 147.800 a 106.013 ks akcií hlasoval JUDr.Martin Kotrla.
 • Na valné hromadě bylo položeno několik zajímavých dotazů a odpovědi byly ještě zajímavější.
 • Dotaz: Vliv ovládnutí VKM soukromými subjekty na čerpání dotací z EU do VKM?
 • Odpověď: Přední zástupce VEOLIE v představenstvu VKM, Josef Šverma: pokud existuje soukromý subjekt, který vlastní hlasovací práva nebo akcie ve společnosti, která žádá o dotace, pak tato dotace bude možná poskytnuta, ale podstatně nižší, než žádá-li čistá infrastrukturní společnost.
 • Pozn. V zápisu je dále uvedeno, že p.Šverma dále tvrdil, že VKM dnes dotace nedostane. Následný vývoj ukázal, že VKM dotace z EU nedostal, právě k vůli provoznímu modelu.
 • Dotaz: Kdo připravil provozní model VKM?
 • Odpověď: O rozdělení VKM jednaly rady největších akcionářů – Mělník, Kladno. Představenstvo rozhodlo o přípravě rozdělení a pořízení podkladů k tomuto rozhodnutí.
 • Požadavek na konkrétní informaci: Kteří akcionáři, na jakém jednání a proč:
 • Odpověď:  Ing.Šverma. Odpovíme písemně.
 • Pozn. Dne 17.2.04 ZM Mělníku bere na vědomí předložené informace o provozovatelském modelu uspořádání VKM od firmy VEOLIA.
 • Dotaz: Na souvislost dotací a převedení hlasovacích práv.
 • Odpověď:  Ing.Šverma. V této podobě, v jako je VKM dnes,  kdy jsou podstatné podíly na hlasovacích právech KAMSI  převedeny, společnost dotace nezíská.
 • Pozn. Člen představenstva sděluje akcionářům, že hlasovací práva jsou KAMSI převedeny a díky tomu VKM přišla o dotace z EU. Člověk Veolie říká KAMSI a ví, že KAMSI znamená na VEOLII, což dokládá materiál VEOLIE!  
 • Pozn. Jak se „KAMSI“ PROJEVUJE dění ve VKM? Návrhy na změnu členů orgánů? Návrhy na prodej ziskové části podniku VKM?
 • Pozn. Na valné hromadě 28.4.2004 byla předložena výroční zpráva VKM za rok 2003. V ní byla doložena Zpráva o vztazích za rok 2003. Dle zprávy je ovládající osobu VKM společnost Středočeská infrastrukturní, a.s., která disponuje více než 40-ti% podílem od 18.6.03 a byla jí v roce 2003 i 2004. 
 • Pozn. Představenstvo VKM ví, že žádné „KAMSI“ neexistuje, ale  tento  stav nikomu z představenstva VKM nevadí. Prezentace na valnou hromadu probíhá na základě registru emitenta v SCP, kde o „KAMSI“, není jediná zmínka.
 • 28.4.04 Byl představenstvem jmenován nový ředitel VKM Ing.Ondřej Beneš
 • Pozn. 28.4.04 byl na valné hromadě VKM zvolen do představenstva VKM a týž den se stává ředitelem VKM. Ke dni 30.11.04 rezignuje na členství v představenstvu VKM a přešel do soukromé provozní společnosti Středočeské vodárny, a.s., kde se stal generálním ředitelem a místopředsedou představenstva Středočeské vodárny (podniku koncernu VEOLIA), které od 1.12.2004 provozují vodovody a kanalizace VKM. 
 • 5.5.04 Byl původní ředitel VKM, Ing.Jaroslav Barták,  jmenován výrobním náměstek.  
 • 5.5.04 Nové představenstvo VKM rozhoduje o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi akcií mezi VKM a ČESKOU INFRASTRUKTURNÍ. VKM koupí akcie  Water Networks, a.s. a zaplatí zálohu 40 mil.Kč
 • POZORUHODNOST. VKM ZAPLATÍ ČI zálohu na nákup akcií WN. ČESKÁ INFRASTRUKTURNÍ NÁSLEDNĚ PŮJČÍ PENÍZE WN  15.7.04(12mil.Kč)  a 9.11.04 (22 mil.Kč) a dochází k navýšení základního kapitálu WN o 22 mil.Kč. Navýšení základního kapitálu WN o 22 mil. Kč, je splaceno započtením pohledávky z půjčky.
 • Pozn. 25.11.04 byla podepsaná smlouva mezi VKM  a ČESKOU INFRASTRUKTURNÍ. VKM koupilo 44 ks akcií WN za 132 mil. Kč !  Společnost WN přitom měla sice základní kapitál 34 mil. Kč, ale vlastní jmění měla pouhých 16,6 mil. Kč.  
 • POZORUHODNOST. ZA 132  MIL.Kč SI VKM KUPUJE SPOLEČNOST, KTERÁ VLASTNÍ INFR. MAJETEK V HODNOTĚ 77,6 MIL.Kč a MÁ ZÁVAZKY V OBJEMU 71,8 MIL.Kč. Pro ČESKOU INFRASTRUKTURNÍ JDE O OBCHOD TISÍCILETÍ. ZA 5,8 MIL.Kč dostala 132 MIL.Kč.
   
 • 31.5.04 VKM Znalec Šmída oceňuje hodnotu provozní části podniku VKM na 167 mil.Kč.
 • Pozn. Porovnání argumentace stejného znalce při ocenění prodávané provozní části vodárny dokládá, že znalec jednou zdůvodní prodejní cenu, která znamená prodej se ztrátou 113 mil. Kč VKM a následně zdůvodní prodej, který znamená dosažení zisku 70 mil. Kč Vak Hradec Králové.  VKM ztrátu 113 mil. a  podruhé, pro Vak HK zdůvodní zisk 70 mil.Kč !
 • 31.5.04 VKM znalecká zpráva znaleckého ústavu  Dolmen servis s.r.o. Oceňuje hodnotu provozní části podniku VKM na 165 mil.Kč.
   
 • Pozn. Ústav v roce 2002 pracoval a oceňoval provozní část podniku Vak Zlín pro Veolii. V roce 2004 oceňuje provozní část podniku VKM pro představenstvo VKM (ve kterém působí zástupci koncernu Veolie).
 • Pozn. Ekonomickou "výhodnost" dokládá účetní závěrka za rok 2003, kterou předložilo představenstvo VKM. Plyne z ní, že provozní část podniku VKM vytvořila za rok 2003 zisk 302 mil. Kč.Znalci navrhují prodat jedinou zisky tvořící část VKM, provozní část, za 165-167 mil. Kč?,
   
   
 • 15.7.04 Česká infrastrukturní, a.s. půjčuje společnosti Water network, a.s. 22 mil.Kč
 • 26.7.04 Zpráva představenstva o prodeji části podniku společnosti Středočeská vodárenská, a.s. Je zde uvedeno, že bude dosažen zisk z prodeje části podniku. Přínos VKM ve výši 167 mil.Kč. Středočeská vodárenská se zavázala k spolufinancování projektů s podporou EU. Přímým důvodem transformace je nezbytnost splnění podmínek pro možnost předložení žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU. 
 • Pozn. Vypracoval ji Ing.Pavel Chudoba, který ve stejnou dobu působil v několika vodárenských společnostech koncernu Veolia.
 • Pozn. Zpráva představenstva VKM a následná realita.
 •         sliby                    realita:
 • Zisk 167 mil. Kč           - 110 mil.Kč
 • Dotace z EU                  - dotace VKM nedostane
 • Spolufinancování SČV  - 0 z EU, 0 na spolufinancování
 • 11.8.04 Oznámení o svolání mimořádné valné hromady VKM. Na programu je schválení provozního modelu VKM.
 • 11.8.04 VKM Smlouva o prodeji části podniku. Kupní cena zůstala na 167 mil.Kč
 • 16.8.04 Zasílá představenstvo VKM akcionářům VKM dopis o konání MVH. Podává svou verzi výhod provozního modelu pro VKM a její akcionáře. Např. zisk v hotovosti z prodeje části podniku 167 mil.Kč.´
 • 19.8.04 Právo Vodárny Kladno - Mělník se rozdělí na dvě části. Dan Jiránek (ODS) primátor města Kladna  sděluje. Zatímco majitelem takzvané provozní části by zůstal i nadále většinový vlastník vodáren, francouzská společnost Veolia Water, infrastrukturní část by převzaly města a obce. Navrhovaný postup by podle primátora Dana Jiránka znamenal výrazné posílení pozic Kladna ve struktuře společnosti. "Současně by umožnil lepší přístup vodárenské společnosti ke státním a evropským dotačním titulům," dodal primátor. Rozdělení VKM podpořila i rada města, konkrétní balík smluv jejím členům primátor předloží na posledním prázdninovém zasedání v závěru srpna. "Tyto smlouvy mimo jiné předpokládají zpětné převedení akcií VKM na město a prodej části akcií zpět do vlastnictví Kladna," uvedl dále Jiránek. To by pro město znamenalo získání až čtyřicetiprocentního podílu v infrastrukturní společnosti.  
 • 25.8.04 Notářský zápis Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Water network, a.s. Advokát kanceláře Dáňa, Pergl a partneři, M.Fritz prohlašuje, že jediným akcionářem společnosti Water networks,a.s.  je společnost Česká infrastrukturní, a.s. je navýšen základní kapitál WN o 22 mil.Kč. Nárok za navýšení kapitálu bude započten za pohledávkou vzniklou na základě půjčky 15.7.2004.  
 • 3.9.04 Kladno podporuje rozdělení vodáren. Rozdělení VKM podporuje kladenská městská rada. „V červenci jsem obdržel návrh Středočeské infrastrukturní, a.s. na rozdělení respektive prodej části podniku tak, že by se města a obce na příště staly majiteli infrastrukturní a společnost Veolia Water provozní části VKM.“ Potvrdil kladenský primátor Dan Jiránek. Konkrétní balík smluv předložil členům rady.“ Tyto smlouvy mimo jiné předpokládají zpětné převedení akcií VKM na město a prodej části akcií zpět do vlastnictví města Kladna, což by pro nás znamenalo bezmála 40% podíl v infrastrukturní společnosti a zastoupení v nově zřizované investiční komisi,“vysvětlil primátor.
 • Pozn. Primátor Kladna sám dokládá, kdo přišel s provozním modelem a potvrzuje, že město Kladno akcie VKM fakticky přes smlouvy s ČS VEOLII prodalo a budou zpětně převáděny na město. Provozní model VKM mohl projít jen díky dohodě Veolie a města Kladna, města Mělníku a Svazu měst a obcí VKM. Zde je dokumenty dokládající co taková dohoda obsahuje. 
 • Dohody a smlouvy 11.9.04 mezi Kladnem, Mělníkem, Svazkem měst a obcí VKM a Veolií určující osud VKM a průběh valné hromady 15.9.04 zavádějící provozní model VKM s Veolií.  

 • 11.9.04 Dan Jiránek a Jan Dáňa(AK zastupující Veolii).  Smlouva o postoupení práv a povinností mezi Středočeskou infrastrukturní, a.s. a městem Kladno. Město Kladno si kupuje závazky, které si vyrobila Česká spořitelna Projektem NÁKUPU AKCIÍ VKM od měst a obcí pro Veolií. Výše úplaty za nákup „akcií“ bude stanovena znaleckými posudky. Město Kladno musí na platby vystavit směnky s doložkou „bez protestu“. Tato smlouva nabývá účinnosti nabytím účinnosti Smlouvy o společném postupu.
 • Pozn. Kladno uzavřelo smlouvy s Českou spořitelnou. Ta dne 23.12.2002 převedla práva a povinnosti ze smluv na STŘEDOČESKOU INFRASTRUKTURNÍ. V roce 2004 se práva a povinnosti ze všech smluv ohledně akcií VKM převádí ze STŘEDOČESKÉ INFRASTRUKTURNÍ na město Kladno !
 •  
  11.9.04 Dan Jiránek a Jan Dáňa (AK zastupující Veolii). Dohoda o společném postupu a vypořádání vzájemných vztahů město Kladno a Středočeskou infrastrukturní, a.s.. Je zde popsán celý taneček akcií VKM od města Kladna na Českou spořitelnu, a.s., následně na Českou infrastrukturní, a.s., následně na Středočeskou infrastrukturní, a.s. i prohlášení VEOLIE ve kterém Veolia potvrdila, že společnost Středočeská infrastrukturní, je společností určenou k realizaci odkupu akcií VKM od měst a obcí.
 • Je zde potvrzeno, že Středočeská infrastrukturní vykonávala hlasovací práva k akciím VKM původně od města Kladna. 82,8 mil. Kč, které byly zaplaceny jako záloha za nákup akcií bude považováno za odměnu městu Kladno za umožnění vykonávat hlasovací práva.
 • Pozn. 82,8 mil. Kč městu Kladno zůstane  pouze tehdy, bude- li na mimořádné valné hromadě 15.9.2004 VKM schválen provozní model s VEOLIÍ (Středočeské vodárny, a.s.)
 • 11.9.04 Jakub Hanzl (Veolia) Prohlášení společnosti Středočeské vodárny.
 • Pozn. Pouze v  případě, že se společnost Středočeské vodárny stane platným a účinným kupujícím provozní části podniku VKM a zároveň se stane platným a účinným nájemcem vodárenské infrastruktury VKM, bude podporovat Investice a technické zhodnocení infrastruktury v katastru Statutárního města Kladna. 
  11.9.04 Dan Jiránek, Smlouva o společném postupu mezi městem Kladno a VKM (včetně připomínek Středočeské infrastrukturní, a.s.).
 • Pozn. Účelem realizace smlouvy je realizace Projektu Kladno- kanalizace Švermov a ČOV Vrapice. Financování projektu má být zajištěno následně 80% EU, 10% stát a 10% město Kladno. Smluvní strany se zavazují nejpozději do 30 dnů po realizaci projektů uzavřít Smlouvu o nájmu a provozování nově vybudované infrastruktury. Novou infrastruktur vzniklou realizací projektů musí město Kladno vložit do VKM.
  11.9.04 Dan Jiránek, Miroslav Neumann a M.Baloun, Aleš Donner.  Akcionářská dohoda mezi městem Kladno, městem Mělník a Svazkem měst a obcí VKM. Nabývá účinnosti podpisem Provozní smlouvy mezi VKM a Veolií.
 • Pozn. Cílem dohody je realizace investic z vlastních zdrojů VKM, dotací státu ČR a EU bez finanční účasti rozpočtů měst a obcí. Kladno a Mělník berou na vědomí, že provozovatele (Veolia) poskytne VKM účelové finanční plnění ve výši 80 mil.Kč, rozložené do čtyř let, formou navýšení nájmu Smlouvy o provozování, které je určeno pro investice do infrastruktury měst a obcí členů Svazu měst a obcí VKM. Dohoda se uzavírá na 30 let.
 • Pozn. Kladno, Mělník, Svazek měst a obcí VKM změnili předmět podnikání VKM. Už zde není provozování vodovodů a kanalizací, ale:
 • 3.1. Předmět činnosti VKM je zejména rozvoj vodovodů a kanalizací v jejím majetku, spočívající v jejich technickém zhodnocení, rekonstrukci a výstavbě nových vodovodů a kanalizací.
 • Dále se dohodlo, že "Svazek měst a obcí VKM" dostane 80 mil.Kč na investice do infrastruktury, vylacené čtyři roky po sobě od VKM, respektive od Provozovatele, který je zahrne do nájmu placeného VKM a tím i do ceny vodného a stočného spotřebitelům !
 • 4.4. Kladno a Mělník tímto berou na vědomí, že Provozovatel poskytne VKM účelové finanční plnění ve výši 80.000.000,-Kč, rozložené na čtyři po sobě jdoucí kalendářní roky formou navýšení nájemného dle Smlouvy o provozování, přičemž za každý takový kalendářní rok bude nájemné navýšeno o částku 20 mil.Kč, které je určeno pro investice do infrastruktury měst a obcí - členů Svazku města a obcí VKM. Kladno a Mělník se zavazují respektovat a podporovat způsob investování této částky dle požadavku Svazku měst a obcí VKM.      
 • 13.9.04 Mladá fronta Rozhodnou o novém provozovateli. Zástupci měst a obcí, které jsou akcionáři VKM, budou rozhodovat o tom, zda bude infrastruktura pronajata francouzské společnosti Veolia Water. "V praxi to znamená, že o veškeré infrastruktuře jako potrubí, nádržích v čistírnách odpadních vod, čerpacích stanicích či vodojemech budou moci nadále rozhodovat obce a města. Provozovatelem, který se bude o vše starat, by se stala společnost VeoliaWater," uvedl ředitel VKM Ondřej Beneš, podle kterého by to znamenalo, že by na tuto společnost obce a města mohly přenést odpovědnost za spolufinancování velkých investic souvisejících s modernizací a vstupem do Evropské unie. K maximální ostražitosti při uzavírání případné smlouvy nabádá krajský hejtman Petr Bendl.(ODS)"Zjednodušeně řečeno princip oddělení provozovatele a majitele trubek tak špatný není, ale je nutné přesně určit, o co se bude starat majitel a o co provozovatel," uvedl hejtman.
 • S pronájmem souhlasí starosta Mělníku M.Neumann (ODS). "Pokud zastupitelstvo vysloví souhlas, a já doufám, že ano, tak určitě budeme pro pronájem," prohlásil.
 • 14.9.04 RM Kladna vzala na vědomí prohlášení společnosti Středočeské vodárny, a.s. o podpoře realizace investic v katastru Statutárního města Kladna.
 • Souhlasila a uzavřením:
 • a) smlouvy o společném postupu při realizaci projektu mezi Statutárním městem Kladnem a společností VKM, a.s.
 • b) Akcionářské dohody mezi Statutárním městem Kladnem, Městem Mělníkem a Svazkem měst a obcí VKM, upravující vzájemné vztahy související s výkonem akcionářských práv a řízením společnosti VKM.
 • c) Dohody o společném postupu a vypořádání vzájemných vztahů mezi Statutárním městem Kladnem a společností Středočeská infrastrukturní, a.s.
 • d) Smlouvy o postoupení práv a převzetí povinností mezi Statutárním městem Kladnem a společností Středočeská infrastrukturní, a.s.
 • Vzala na vědomí:
 • a) rezignaci Mgr. Milana Volfa na funkci člena Zastupitelstva města Kladna k datu 10. 9. 2004
 • b) vznik mandátu člena Zastupitelstva města Kladna náhradníka volební strany ODS p. Romana Mareše k datu 11. 9. 2004
 • 14.9.04 ZM Kladna Schvaluje uzavření smluv, akcionářské dohody a dokumentů, které předložila RM. Současně pověřila Antonína Kajgra (ODS), jako zástupce Města Kladna na mimořádnou valnou hromadu společnosti VKM, která se bude konat dne 15. 9. 2004.
 • 15.9.04 Zápis o průběhu valné hromady VKM a přepis zvukového záznamu z části průběhu valné hromady VKM
 • 16.9.04 Byly podepsány Smlouva o prodeji části podniku a Smlouvou o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury mezi VKM a společností Středočeské vodárny (Veolia)
 • 16.9.04 Odstupuje z představenstva VKM (pracovník Veolie) Pavel Chudoba  a přechází do orgánů společnosti Středočeské vodárny, která si od VKM pronajala provozování infrastruktury. Stává se jejím předsedou představenstva.  
  16.9.04 Hospodářské noviny Kladenské vodárny se dělí kvůli dotacím. Malí akcionáři, představovaní některými obcemi Kladenska a Mělnicka, a velcí akcionáři – největší vodárenská společnost v Česku Veolia Water či město Kladno se dohodli na rozdělení společnosti VKM na provozní a majetkovou část. Provoz bude zajišťovat firma Středočeské vodárny (VEOLIA). Rozdělení má rozhodující význam v tom, že umožní žádat o stomiliónové dotace z fondů Evropské unie. Dosud totiž nebylo možné získat tyto peníze za situace, kdy převážnou část akcií a hlasovacích práv vodáren vlastnila soukromá firma Veolia. A to proto, že pravidla EU zakazují dotovat společnosti, které nepatří obcím, ale soukromé firmě.
 • Veolia skupovala akcie obcí s utajovaným záměrem pozdějšího rozdělení. Přitom čelila argumentům odpůrců prodeje obecních akcií, že po vstupu soukromé firmy vodárny přijdou o mnohasetmiliónové dotace do často zchátralého majetku.
 • 16.9.04 Oznámení o transformaci VKM město Kralupy nad Vltavou
 • 16.9.04 Mladá fronta DNES Prodali část vodárny. Akcionáři VKM včera schválili prodej části podniku firmě Středočeské vodárny. Nyní se začne jednat o smlouvě, jež stanoví, že potrubí, čistírny odpadních vod a další vodohospodářský majetek bude vlastnit VKM a provozovat ho budou Středočeské vodárny. "Jako akcionář jsem potěšen, že se po delší době našla shoda s většinou měst a obcí a vzájemná spolupráce se opět vrací do starých kolejí," prohlásil kladenský primátor Dan Jiránek
 • 20.9.04 Mělnický deník. Vodárny prodají část podniku. Středočeské vodárny mají všechno provozovat. Menšina akcionářů nevěří, že je rozdělení majetkové a provozní části výhodné. Podle kralupského starosty Pavla Rynta, který je členem dozorčí rady společnosti, je jejich strach zbytečný. "Jsem přesvědčen, že nyní budeme moci společnou silou ovlivňovat ceny vodného a stočného i možnosti získávání evropských dotací," řekl po valné hromadě. Spokojený byl i místostarosta Hořína Aleš Donner. "Pro menší akcionáře, k nimž patříme, je přínosem, že se budou moci významně podílet na řízení a rozhodování v budoucí vlastnické firmě," vysvětlil.
 • 30.9.04 Akcionářskou dohodu se společností VKM podepsali včera na mělnické radnici zástupci měst a obcí. Potvrdili tak, že infrastruktura (vodovodní potrubí, kanalizace) bude pronajata francouzské společnosti Veolia Water.
 • 8.11.04 Veolia získala zakázku za 18,8 miliardy korun
 • 9.11.04 Smlouva o půjčce Česká infrastrukturní a Water network. Česká infrastrukturní půjčuje Water Networks 12 mil.Kč.
 • Pozn. O den později, již Water networks, kdy Česká infrastrukturní nic nedluží.
 • 10.11.04 Notářský zápis Lašmanský, Česká infrastrukturní je jediný akcionář Water Networks a navyšuje základní kapitál Water Networks o 12 mil.Kč a probíhá zápočet pohledávky 12 mil. Kč z půjčky s nárokem společnosti na splacení emisního kursu.
 • 25.11.04 Kupuje VKM od ČESKÉ INFRASTRUKTURNÍ 44ks akcií společnosti Water Networks, a.s. Za 132 mil.Kč, tj.  3 mil.Kč/akcii.
 • Pozn. 15 dnů předtím, dne 10.11.04 navyšovala ČESKÉ INFRASTRUKTURNÍ základní kapitál Water Networks o 12 mil.Kč formou zápočtu proti pohledávce za půjčkou 12 mil.Kč.  
 • 29.11.04 město Kralupy oznámení o transformaci VKM
 • 30.11.04 Výpis z obchodního rejstříku VKM
 • 1.12.04 Nabyla účinnosti Smlouva o prodeji části podniku a Smlouvou o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury mezi VKM a společností Středočeské vodárny (Veolia)
 • 31.12.04 Water networks je 100% vlastněna VKM, už ne Českou infrastrukturní
 • 31.12.04 VZ Středočeské vodárny
 • 31.12.04 VZ VKM
 • 31.12.04 Ovládací zpráva VKM

! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! Stránky mají informativní charakter. Data pro jejich vytvoření nebyla ověřována a neručíme za jejich úplnost a pravdivost. Za názory diskutujících není zodpovědný provozovatel, ale samotný diskutující.

další ankety


Porovnání zisků

Olomouc, Zlín, Prostějov - Veolia
Olomouc, Zlín, Prostějov - Veolia
Kladno - Veolia
Kladno - Veolia
Plzeň - Veolia
Plzeň - Veolia
Hradec - Veolia
Hradec - Veolia
Praha - Veolia
Praha - Veolia

ČR - Veolia
ČR - Veolia
Graf srovnává zisky jen těch společností koncernu Veolia, které působí u vodáren z regionů Olomouc, Zlín, Prostějov, Kladno, Plzeň, Hradec Králové a Praha.

Jak se obchoduje s vodou?
zakoupit film